01-07-1961 31-08-1997

Lady Diana Princess of wales

Lady Diana Princess of wales

01-07-1961 31-08-1997

จัดทำโดย
Avninder Singh

You will never ever be FORGOTTEN

You will never ever be FORGOTTEN

เพิ่มความทรงจำ เพิ่มหัวใจ
ยกเลิก ลบ
ยกเลิก แจ้ง
ยกเลิก แจ้ง

คุณต้องเข้าสู่ระบบ

x